Loading...
KE HOACH THUC HIEN DIEM NHAN

TRƯỜNG THCS TRIỆU LĂNG
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
 

              Số: .../KH.THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Triệu Lăng, ngày 19 tháng 9 năm 2013

 
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường (trung tâm); để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường (trung tâm) đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường (trung tâm) theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3. Yêu cầu
a) Khách quan và trung thực;
b) Công khai và minh bạch;
II. NỘI DUNG
1. Phân công hội đồng tự đánh giá
a) Hội đồng tự đánh giá

TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1
Nguyễn Thành Long
Hiệu Trưởng
Chủ tịch Hội đồng
2
Trần Đại Việt
CTCDĐ P.Hiệu trưởng
Phó CT Hội đồng
3
Nguyễn Thị Hạnh
Giáo viên – Tổ phó
Thư ký Hội đồng
4
Trần Văn Bằng
GV – BT Chi đoàn
Ủy viên Hội đồng
5
Trần Thuận Hải
GV – Tổng phụ trách đội
Ủy viên Hội đồng
6
Phan Minh Nhật
Tổ trưởng chuyên môn
Ủy viên Hội đồng
7
Lê Đình Bảy
Tổ trưởng chuyên môn
Ủy viên Hội đồng
8
Lê Quang Hiếu
Tổ trưởng chuyên môn
Ủy viên Hội đồng
9
Nguyễn Đình Lĩnh
Tổ trưởng VP – K toán
Ủy viên Hội đồng
10
Nguyễn Văn Đính
GV – PT Thiết bị
Ủy viên Hội đồng
11
Nguyễn Hữu Sanh
GV – PT văn phòng
Ủy viên Hội đồng

 
b) Nhóm thư ký

TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1
Nguyễn Thị Hạnh
GV – TKHĐ
Nhóm trưởng
2
Nguyễn Hữu Sanh
GV – PT Văn phòng
Thành viên
3
Nguyễn Minh Hùng
GV – PT Phổ cập
Thành viên

 
c) Các nhóm công tác

 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
 
Nhóm 1
 
1. Phan Minh Nhật
Nhóm trưởng
Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 1
 
2. Tạ Thị Kim Oanh
Thành viên
 
3. Nguyễn Quang Trung
Thành viên
 
4. Nguyễn Vũ Hải Âu
Thành viên
 
5. Nguyễn Đình Tấn
Thành viên
 
Nhóm 2
 
1. Lê Quang Hiếu
Nhóm trưởng
Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 2
 
2. Nguyễn Minh Hùng
Thành viên
 
3. Nguyễn Hữu Sanh
Thành viên
 
4. Bùi Thị Diệu Hương.
Thành viên
 
5. Nguyễn Thành Quang
Thành viên
 
Nhóm 3
1. Lê Đình Bảy
Nhóm trưởng
Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 3
 
2. Nguyễn Đình Hà
Thành viên
 
3. Phan Ái Nhật Anh
Thành viên
 
4. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Thành viên
 
5. Nguyễn Hữu Hiệp
Thành viên
 
6. Lê Thái Quỳnh
Thành viên
 
Nhóm 4
 
1. Trần Văn Bằng
Nhóm trưởng
Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 4
2. Trần Công Hoài
Thành viên
3. Nguyễn Thị Hiền
Thành viên
4. Lê thái Quỳnh
Thành viên
5. Nguyễn Thị Hạnh
Thành viên
Nhóm 5
 
1. Trần Thuận Hải
Nhóm trưởng
Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 5
2. Nguyễn Thị Chuyên
Thành viên
3. Nguyễn Thị Phượng
Thành viên
4. Lê Đình Kiệm
Thành viên
5. Hoàng Thị Hằng
Thành viên
6. Nguyễn Văn Đính
Thành viên

2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
a) Thời gian: Ngày 28/9/2013
b) Thành phần:
- Thành viên Hội động tự đánh giá
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
c) Nội dung:
- Thông qua Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm 2013
- Thông qua kế hoạch tự đánh giá của trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa
- Hướng dẫn thu thập thông tin minh chứng
- Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá tiêu chí
3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:
Hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục được xác định là trách nhiệm chung của mọi thành viên trong nhà trường, tất cà CB-GV-NV nhà trường đều được huy động để tham gia; Hoạt động tự đánh giá liên quan đến cá nhân , tổ chức nào thì cá nhân và tổ chức đó có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, hồ sơ minh chứng cho Hội đồng tự đánh giá thông qua các nhóm công tác.
Nhà trường có trách nhiệm đầu tư tài chính, CSVC, văn phòng phẩm… và các điều kiện khác để thu thập tư liệu, xây dựng và bảo quản bộ hồ sơ tự đánh giá theo đúng quy định.

Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Các hoạt động cần huy động nguồn lực
Thời điểm huy động
Ghi chú
1
1
Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí
22/11/2013
Nhóm 1
2
//
22/11/2013
//
3
//
22/11/2013
//
4
//
22/11/2013
//
5
//
22/11/2013
//
6
//
22/11/2013
//
7
//
22/11/2013
//
8
//
22/11/2013
//
9
//
22/11/2013
//
10
//
22/11/2013
//
2
1
Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí
22/11/2013
Nhóm 2
2
//
22/11/2013
//
3
//
22/11/2013
//
4
//
22/11/2013
//
5
//
22/11/2013
//
3
1
Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí
22/11/2013
Nhóm 3
2
//
22/11/2013
//
3
//
22/11/2013
//
4
//
22/11/2013
//
5
//
22/11/2013
//
6
//
22/11/2013
//
4
1
Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí
22/11/2013
Nhóm 4
2
//
22/11/2013
//
3
//
22/11/2013
//
5
1
Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí
22/11/2013
Nhóm 5
2
//
22/11/2013
//
3
//
22/11/2013
//
4
//
22/11/2013
//
5
//
22/11/2013
//
6
//
22/11/2013
//
7
//
22/11/2013
//
8
//
22/11/2013
//
9
//
22/11/2013
//
10
//
22/11/2013
//
11
//
22/11/2013
//
12
//
22/11/2013
//

 
4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí (phụ lục1)

Tiêu chuẩn, tiêu chí
Dự kiến các minh chứng cần thu thập
Nơi thu thập
Nhóm công tác, cá nhân thu thập
Dự kiến chi phí (nếu có)
Ghi chú
...
 
 
 
 
 

5. Thời gian thực hiện
Thời gian để hoàn thành quá trình tự đánh giá là 14 tuần. Sau đây là thời gian biểu thực hiện quá trình tự đánh giá :


Thời gian
Hoạt động
Tuần 1
Từ ngày18/9/2013 đến ngày 23/9/2013
- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
Tuần 2
Từ ngày25/9/2013 đến ngày 02/10/2013
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (trung tâm)
- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (trung tâm)
Tuần 3 - 5
Từ ngày 04/10/2013 đến ngày 09/11/2013
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG
- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng
- Mã hoá các minh chứng thu được
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí
Tuần 6
Từ ngày11/11/2013 đến ngày 16/11/2013
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung
- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG
Tuần 7
Từ ngày18/11/2013 đến ngày 23/11/2013
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG
Tuần 8 - 9
Từ ngày25/11/2013 đến ngày 06/12/2013
- Dự thảo báo cáo TĐG
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG
Tuần
10 - 11
Từ ngày08/12/2013 đến ngày 20/12/2013
- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường (trung tâm) và thu thập các ý kiến đóng góp
Tuần 12
Từ ngày22/12/2013 đến ngày 27/12/2013
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG
Tuần 13
Từ ngày2912/2013 đến ngày 04/01/2014
Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường (trung tâm)
Tuần 14
Từ ngày06/01/2014 đến ngày 11/01/2014
- Nộp báo cáo TĐG
- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG

 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên đây là kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS Triệu Lăng. Đây là việc làm mới và có nhiều khó khăn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công đề nghị các thành viên cần hết sức cố gắng, sáng tạo để thu thập đầy đủ các thông tin, minh chứng và đánh giá đúng mức độ đạt được của từng tiêu chí; Mọi vướn mắc xin liên hệ trực tiếp với các nhóm trưởng hoặc gặp trực tiếp BGH nhà trường.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Hiệu trưởng/Giám đốc (để b/c);
- Hội đồng TĐG (để th/h);
- Lưu: …
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)

VĂN BẢN PHÁP QUY
THÔNG TIN THÔNG BÁO
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
LỜI HAY - Ý ĐẸP
-“Không bỏ ra một công phu nhất định thì không có khả năng khám phá sự thật và ai sợ mất công sức thì không có khả năng lĩnh hội được chân lý.”
-“Học không biết chán, dạy người không biết mỏi” [Khổng Tử ]
-“Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ
   Số người online: 2
   Số lượt truy cập: 076322
Bản quyền thuộc Trường THCS Triệu Lăng
Địa chỉ: Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thành Long- Hiệu trưởng, Kỹ Thuật: Trần Văn Bằng
Thiết kế- xây dựng: Nguyễn Phong, Tel: 0905609111